domingo, 6 de novembro de 2011

Lista jōyō kanji


Educação secundária (939 kanji)

Kanji Português On Kun
terminar ryō owaru ou tsuini
além do mais, também, e, de novo mata
e (prep.), com, a (prep.), para, dar yo ataeru ou kumisuru ou tomoni
unidade de medida (aprox. 3,3m) jō ou chō take ou dake
lâmina, faca jin ha ou yaiba ou kiru
todo, qualquer bon ou han subete ou oyoso
colher shaku shaku
reciprocamente go ou ko tagai
lamentar, sofrer chō ou teki tomurau ou tsuru
poço, mina shō ido

升 丹 乏 匁 屯 介 冗 匹 厄 双 孔 幻 斗 斤 丙 甲 凸 斥 仙 召 占 囚 汁 奴 尼 巧 払 玄 矛 込 弐 朱 吏 劣 充 妄 仰 伐 伏 刑 旬 旨 匠 吐 如 妃 尽 帆 忙 朴 江 壮 肌 舟 芝 巡 迅 更 寿 励 佐 伺 伸 但 伯 伴 呉 克 吟 吹 呈 坑 坊 妊 妨 妙 肖 尿 尾 攻 床 廷 忍 戻 抗 抄 択 把 抜 扶 抑 杉 沖 沢 沈 没 妥 秀 即 芳 辛 迎 邦 奉 盲 侍 侮 併 免 刺 卓 叔 坪 奔 姓 尚 屈 岬 弦 征 彼 怖 肩 房 拘 拙 拓 抽 抵 拍 披 抱 抹 昆 昇 枢 析 杯 枠 肯 沼 泥 泊 泌 沸 泡 炊 炉 邪 祉 突 肢 肪 到 茎 苗 茂 迭 迫 邸 阻 附 斉 甚 帥 衷 幽 盾 卑 亭 帝 侯 俊 侵 促 俗 盆 削 勅 貞 厘 怠 叙 咲 契 孤 封 峠 弧 恒 恨 怒 拷 挑 施 是 冒 枯 柄 柳 洪 浄 津 洞 牲 狩 珍 某 柔 砕 窃 耐 胎 胆 胞 臭 荒 荘 訂 赴 逃 郊 郎 香 剛 衰 畝 恋 倹 倒 倣 俸 倫 兼 准 凍 剣 剖 脅 匿 栽 索 桑 唆 哲 埋 娯 娠 姫 娘 宰 宵 峰 貢 唐 徐 悦 恐 恭 恵 悟 悩 扇 振 捜 挿 捕 敏 桟 栓 桃 殊 殉 浦 浸 泰 浜 浮 涙 浪 烈 畜 珠 畔 疾 症 疲砲 祥 称 租 秩 粋 紛 紡 紋 耗 恥 脂 朕 胴 致 般 華 被 託 軒 辱 唇 逝 逐 逓 途 透 酌 陣 隻剤 竜 粛 彫 偶 偵 偏 剰 啓 唯 執 培 堀 婚 婆 寂 崎 崇 崩 庶 庸 彩 惨 惜 悼 悠 掘 掲 控 据 措 掃 排 描 斜 旋 曹 渓 渋 淑 渉 淡 添 涼 猫 猛 猟 瓶 累 盗 眺 窒 符 粗 粘 粒 紺 紹 紳 脱 豚 舶 菓 菌 蛍 蛇 袋 訟 販 赦 軟 逮 酔 釈 釣 陳 陶 陪 隆 陵 麻 斎 喪 蛮 傘 傍 普 圏 堅 堕 塚 堤 塔 塀 媒 婿 掌 項 幅 帽 廃 廊 弾 尋 循 慌 惰 愉 惑 雇 扉 搭 揚 揺 暁 晶 替 棚 棟 殖 渦 滋 湿 渡 湾 煮 猶 琴 畳 塁 疎 痘 痢 硬 硝 硫 筒 粧 絞 紫 絡 脹 腕 葬 募 裕 裂 詐 詔 診 訴 超 軸 遇 遂 遅 遍 酢 鈍 隅 随 焦 雄 雰 殿 傾 傑 債 催 僧 慈 載 嗣 嘆 塑 塗 奨 嫌 寝 廉 微 愚 愁 慎 携 搾 摂 搬 楼 歳 溝 滞 滝 漠 滅 溶 煩 雅 献 痴 睡 督 碁 禅 稚 継 腰 艇 蓄 虜 裸 触 誇 詳 誉 賊 賄 跡 践 跳 遣 酬 酪 鉢 鈴 雷 零 頒 飾 飽 鼓 豪 僕 僚 暦 塾 奪 嫡 寡 寧 腐 彰 徴 憎 慢 摘 雌 漆 漸 漬 滴 漂 漫 漏 獄 碑 稲 端 箇 綱 緒 網 罰 膜 慕 誓 誘 踊 遮 遭 酵 酷 銃 銑 銘 閥 需 駆 駄 髪 魂 錬 影 謁 稼 穫 轄 鑑 矯 響 驚 凝 緊 襟 謹 繰 勲 薫 慶 憩 鶏 鯨 撃 懸 謙 賢 顕 顧 稿 衡 購 墾 懇 鎖 錯 撮 擦 暫 諮 賜 璽 爵 趣 儒 襲 醜 獣 瞬 潤 遵 償 礁 衝 鐘 壌 嬢 譲 醸 錠 嘱 審 薪 震 錘 髄 澄 瀬 請 籍 潜 繊 薦 鮮 繕 礎 槽 燥 藻 霜 騒 贈 濯 濁 諾 鍛 壇 鋳 駐 懲 聴 鎮 墜 締 徹 撤 謄 踏 騰 闘 篤 曇 縄 濃 覇 輩 賠 薄 爆 縛 繁 藩 範 盤 罷 避 賓 頻 敷 膚 譜 賦 舞 覆 噴 墳 憤 幣 弊 壁 癖 舗 穂 簿 縫 褒 膨 謀 墨 撲 翻 摩 磨 魔 繭 魅 霧 黙 躍 癒 諭 憂 融 窯 謡 翼 羅 頼 欄 濫 履 離 慮 寮 療 糧 隣 隷 霊 麗 齢 擁 露

0 comentários:

Postar um comentário

 
;