domingo, 6 de novembro de 2011

Lista jōyō kanji

4ª série - 200 kanji

Kanji Português On Kun
não fu ou bu
conflito araso-u
juntar,grudar fu tsu-ku
ordem rei
infiltrar
naka
transmitir den tsuta-eru
baixo tei hiku-i
exemplo rei tato-eru
便 conveniência ben ou bin tayo-ri
acreditar shin
armazenamento kura
clima
pedir emprestado shaku ka-riru
parada tei
saúde ken
lado soba gawa
trabalhar hatara-ku
trilhões chō kiza-shi
criança ji
soldado hei ou hyō tsuwamono
código ten
frio,gelado rei tsume-tai
primeiro sho hatsu ou ubu
separar betsu waka-reru
lucro,ganho ri
impressão, impressar satsu su-ru
vice- huku
conquista
esforçar-se,trabalhar duramente do tsuto-meru
sofrimento negira-u
coragem isa-mashii
enrolar tsutu-mu
graduar sotsu
simples tan
Dr. haku
participar san mai-ru
história shi
diretor shi tsukasado-ru
dizer,contar koku tsu-geru
circunferência shū
canto shō tona-eru
duro ko kata-maru
modelo kei kata
foro
soldado shi
trocar hen ka-waru
marido fu fuu bu otto
perder(algo) shitsu ushina-u
gostar su-ku ou kono-mu
neto(a) son mago
adivinhar satsu
ninho su
diferença sa
assento seki
cinto tai obi
o fundo tei soko
prefeitura fu
conforto,facilidade
prédio ken ta-teru
diâmetro kei
primário to
adquirir toku e-ru
sem falha hitsu kanara-zu
sentimento nen
tornar-se sei na-ru
guerra sen ikusa ou tataka-u
dobrar setsu o-ru
falha hai yabu-reru
dispersar-se san chi-ru
cota ryō
previamente saku
paisagem kei
o maior, mais sai mo ou motto-mo
esperar (sentido de esperança) nozo-mu
ainda mi ima-da
fim matsu sue
etiqueta, rótulo satsu huda
madeira zai
fardo soku taba ou tsuka
pinho shō matsu
ameixeira bai ume
pólos kyoku kiwa-meru
certificado hyō
falta de algo, carência de algo ketsu ka-keru
histórico reki
restar zan noko-ru
matar satsu koro-su
veneno doku
sobrenome, nome completo shi uji
pessoas min tami
governar chi osa-meru
método
raso sen asa-i
banhar-se yoku abi-ru
puro, limpo sei kiyo-raka
cheio man mi-chiru
lâmpada tomo-su
nada mu na-i
certamente zen shika-shi
assar shō ya-ku
iluminação sho te-rasu
calor,febre netsu atsu-i
cria boku maki
especial toku
parir san u-mu
alvo,mira teki mato
ministro sho ou sei habu-ku
celebração shuku iwa-u
voto hyō
semente shu tane ou kusa
acumular seki tsu-mu
disputar kyō kiso-u
rir shō wara-u
nó, junção setsu fushi
farinha ko kona
promessa yaku
amarrar ketsu musu-bu ou yu-u
continuação zoku tsudu-ku
colocar chi o-ku
idoso o-iru
veia myaku
intestino chō
súdito shin
cruzeiro
bom,bem ryō yo-i
arte gei
vegetais na
precisar i-ru
ensinar, instruir kun
teste shi kokoromi-ru
teoria setsu to-ku
parte,faixa,setor,artigo ka
elefante shō
carga,frete ka
economias, reservas monetárias cho ta-meru
gastar hi tsui-yasu
prêmio shō
exército gun
círculo rin wa
designar-se, parar de fazer ji ya-meru
ambiente hen ata-ri
levar consigo ren tsu-reru ou tsura-neru
alcançar tachi
escolher sen era-bu
distrito gun
quantidade ryō
gravar roku
espelho kyō kagami
terra riku
grupo tai
quietude sei shizu-ka
ordem jun
espécie,tipo rui
voar hi to-bu
arroz han meshi
alimentar yashina-u
teste ken

0 comentários:

Postar um comentário

 
;