domingo, 6 de novembro de 2011

Lista jōyō kanji

3ª série - 200 kanji

Kanji Português On Kun
par chō
mundo sei ou se yo
ambos ryō
mestre shu nushi ou omo
corrida no-ru
antemão yo
coisa abstrata ji koto
servir shi tsuka-eru
outro ta
substituto dai ou tai kawa-ru ou yo
morar su-mu
使 uso shi tsuka-u
comandante kei kakari ou kaka-ru
dobro bai
todo zen matta-ku
dívida gu
cópia sha utsu-su
pátio retsu
ajuda jo tasu-keru
diligência ben
mudar ugo-ku
ganhar shō ka-tsu
praça ku
anti- han so-ru
pegar shu to-ru
receber ju u-keru
número
deparar-se mu-kau
você kun kimi
sabor mi aji ou aji-wau
vida mei inochi
paz wa
artigo hin shina
comércio shō
questão mon to-u ou ton
lapso
saka
iniciar shi haji-meru
proteger shu mamo-ru
consertar tei ou jō sada-meru
fruta jitsu mi ou mino-ru
宿 hospedaria shuku yado ou yado-ru
oposto tai
secretaria kyoku
ilha shima
estado shū
livro-caixa chō
apartamento hei ou byō tai-ra ou hira
alegria saiwa-i ou shiawa-se
grau do
paiol ko
jardim tei niwa
estilo shiki
atuação yaku
esperar tai ma-tsu
respirar soku iki
triste hi kana-shii
pensamento
lugar sho tokoro
bater da u-tsu
jogar na-geru
recolher
hiro-u
segurar ji mo-tsu
dedo shi yubi ou sa-su
lançar hana-su
organizar sei totono-eru
viagem ryo tabi
tribo zoku
antigamente
mukashi
claro shō
quente sho atsu-i
partitura / estragado kyoku ma-garu
ser a-ru
roupas fuku
board han ou ban ita
pilar chū hashira
raiz kon ne
plantar shoku u-eru
negócios gyō
aparência, sr. ou sra. sama
ponte kyō hashi
próximo ji tsugi ou tsu-gu
dente shi ha
morte shi shi-nu
gelo hyō kōri
decisão ketsu ki-meru
óleo yu abura
onda ha nami
despejar chū soso-gu
oceano
fluir ryū naga-reru
apagar shō ki-eru ou ke-su
fundo shin fuka-i
porto minato
lago ko mizūmi
agua fervente yu
carvão tan sumi
coisa butsu ou motsu mono
razão yū ou yu
dizer
mō-su
campo de agricultura hata ou hatake
doença byō yamai
partir hatsu
subir tō ou to nobo-ru
pele hi kawa
prato
sara
mutual,comum ai
prefecture ken
verdade shin ma
vestir ou chegar chaku ki-ru ou tsu-ku
curto tan mijika-i
afiar ken
agradecimento rei
Deus(es) shin ou jin kami
festival sai matsu-ri
sorte fuku
segundo byō
capítulo shō
jovem
asovio, apito teki fue
prefixo de número ordinal dai
pincel de escrever hitsu fude
classe, categoria hito-shii
caixa
hako
fim shū o-waru
verde ryoku midori
prática ren ne-ru
ovelha hitsuji
beleza bi utsuku-shii
aprender shū nara-u
pessoa sha mono
sofrer, amargo ku kuru-shii ou niga-i
cair raku o-chiru
folha(planta) ha
remédio yaku kusuri
sangue ketsu chi
lista hyō omote ou arawa-su
poema shi
調 investigação chō shira-beru
discutir dan
feijão tō ou zu mame
perder fu ma-keru ou o-u
rua ro ji
corpo shin mi
girar, tropeçar ten koro-bu
leve kei karu-i
agricultura
retornar,devolver hen kae-su
seguir, acompanhar tsui o-u
mandar oku-ru
rapidez soku haya-i
avançar shin susu-mu
brincar,jogar aso-bu
parte bu
metrópole to ou tsu miyako
distribuir hai kuba-ru
bebida alcoólica shu sake ou saka
pesado jū ou chō omo-i ou kasa-neru
ferro tetsu
prata gin
sol
coletar shū atsu-maru
face men
tópico dai
nariz
hana

0 comentários:

Postar um comentário

 
;